PROMPT

PROMPT står för Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets och är en behandlingsmetod utvecklad av logopeden Deborah Hayden. Metoden är taktil-kinestetisk, dvs den innebär att barnet inte bara får auditiv information om uttal utan också taktil information om vilka muskler som måste användas och hur de musklerna ska röra sig.

PROMPT började utvecklas under 1970-talet för de barn med uttalssvårigheter som inte PROMPT_Web_Logo (3)blev hjälpta av traditionell uttalsträning. Sedan dess har metoden utvecklats och förfinats och under senare år har det forskats på hur och varför metoden hjälper.

PROMPT bygger på teorier om motorisk inlärning samt forskning kring hur olika delar i vår kropp och vår hjärna samverkar för att vi ska kunna utveckla eller upprätthålla ett fungerande tal. PROMPT bygger också på teorin om dynamiska system, dvs att våra olika system och olika svagheter och styrkor samverkar i utvecklingen av våra olika förmågor. Lite förenklat kan man säga att teorin går ut på att tal inte bara handlar om hur vi kan uttala ljuden med våra muskler eller hur väl vi urskiljer olika språkljud i våra hjärnor utan också om hur väl vi förstår språket, hur bra vi är på att interagera med andra människor och vilken typ av social, känslomässig och språkutvecklande feedback vi får från vår omgivning.

PROMPT är en metod som innefattar inte bara behandling av talmotoriska svårigheter utan även språkliga, kognitiva, sociala och känslomässiga eftersom alla delar behövs för en välfungerande kommunikation. I behandling används därför aktiviteter som tränar turtagning och samspel, den kan innehålla träning för ordförråd, grammatik och förståelse och både tal och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) så som tecken som stöd och bildstöd kan användas samtidigt.

De taktil-kinestetiska PROMPTs som används i behandling bygger på hur ljud produceras samt hur de koartikuleras i ord. Koartikulation handlar om att språkljuden i ett ord uttalas på lite olika sätt beroende på vilka andra ljud som kommer före och efter. För många barn räcker det inte med information om hur enskilda språkljud ska uttalas utan barnet behöver hjälp att lära sig rörelsen som krävs för att producera ett visst ord. För barn med motoriska svårigheter rekommenderas att man tränar hela ord, precis som man tränar hela rörelser i annan motorisk inlärning. Vi tränar tex inte gång genom att föra ett ben fram och tillbaka utan vi tränar gång genom att utföra hela rörelsen som krävs för att kunna gå.

 

Inför behandling görs först en omfattande analys av vilka delar av systemet som fungerar mer eller mindre bra och på vilket sätt de fungerar. Sedan väljer behandlaren tillsammans med vårdnadshavare och/eller patient ut ord som man börjar träna på. För att maximera inlärningen och jobba för en funktionell kommunikation används ord som är motiverande för patienten och/eller används ofta i vardagen, det kan tex vara egennamn, leksaker eller aktiviteter patienten tycker om.

Målet i PROMPT är aldrig själva uttalet av enskilda språkljud utan rörelsen som krävs för uttalet och därför väljs orden utifrån ett motoriskt perspektiv. Till skillnad från traditionell fonologisk träning där träningen kan bestå i att öva ord som börjar på /k/ eller /f/ eller något annat språkljud så väljs orden för PROMPT-behandling utifrån vilka ljud eller rörelser som patienten behöver behärska för att kunna fortsätta sin talmotoriska utveckling. Det kan tex handla om att öva käkkontroll med hjälp av ord som innehåller vokaler med stor käköppning som /a/, /ä/ och /å/ eller att öva rörelsen öppen->stängd->öppen i ord som “apa”, “äta” eller “åka”.

I träningen hjälper behandlaren barnet genom att fysiskt beröra de muskler som ska aktiveras samt att utföra rörelsen tillsammans med barnet, exempelvis genom att föra barnets käke upp eller ner, ge käkstöd för att hindra käken från att glida åt sidan eller att trycka under hakan i tungmuskulaturen för att indikera en tungrörelse. Det kan verka märkligt till en början, men de flesta barn tycker efter ett par gånger att det känns helt naturligt och många tycker till och med om det.

PROMPT utvecklades för barn med talmotoriska svårigheter men används numera också med goda resultat för vuxna som fått svårigheter efter neurologiska skador eller sjukdomar. I USA används metoden också för att hjälpa andraspråksinlärare som har svårt att lära sig det nya språkets uttal.

Studier som gjorts under senare år har också visat att ordinlärning och grammatisk inlärning underlättas av taktil information. Det stämmer väl överens med teorin att alla delar av vår kognition, anatomi och fysiologi samverkar för att vi ska kunna utvecklas optimalt. Ett barn som har svårt att upprepa ett ord får svårare att lära sig vad ordet betyder och att komma ihåg det, och ett barn som inte naturligt imiterar ord får också svårare att lära in ord och begrepp. Därför används PROMPT även med barn med neuropsykiatriska svårigheter som autism och ADHD där barnet behöver stöd för att imitera och uppmärksamma språket.

Mer information finns på PROMPT-institutets hemsida! Där hittar du även behandlingsstudier och forskning till stöd för metoden.

Här hittar du en kort film om hur PROMPT-behandling går till!